gratis verzending vanaf 150 euro

Algemene voorwaarden

1. Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.timmerateljé.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

2. Identiteit Van De Verkoper

bvba less

timmer ateljé
deken camerlyncklaan 41
8500 Kortrijk

0032 (0)473 73 03 69
btw be 0716 799 217

info@timmerateljé.be

3. Contractuele partijen en grondgebied

De online shop mag enkel worden gebruikt door personen die juridisch bekwaam zijn om bestellingen te plaatsen en ouder zijn dan 18 jaar. Alle diensten van bvba less zijn bedoeld voor gebruikers die leven of woonachtig zijn in België en buurlanden. Klanten die een bestelling willen plaatsen voor levering in een ander land dan de genoemde geografische gebieden, worden verzocht contact op te nemen met de klantendienst op volgend e-mailadres: info@timmeratelje.be

 4. Prijs, Belasting En Verpakkings- En Verzendingskosten

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief 21 % BTW en exclusief verzendkosten. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De prijs vermeld in de email ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Bvba less behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de Koper. bvba less  is op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en / of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België. 

5. Aanbod

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten.

Wanneer de Koper specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Koper om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

 6. Offertes en bestelling: totstandkoming Van De Verkoopovereenkomst

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Vooraleer je je bestelling plaatst, dien je deze algemene verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 7. Betaling

De bestelling wordt hoe dan ook pas verzonden vanaf het ogenblik dat bvba less de betaling heeft ontvangen op haar zichtrekening. Indien de Koper in gebreke blijft binnen termijn van zeven (7) kalenderdagen de verschuldigde prijs integraal te voldoen, vervalt de verkoopovereenkomst. bvba less is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Koper met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 Alle bestellingen worden verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van bvba less. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan info@timmeratelje.be gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

 8. Eigendomsvoorbehoud

Tot op het ogenblik van integrale betaling door de Koper, blijven de aan de Koper geleverde goederen eigendom van bvba less. Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

 9. Verzending  En Levering

Bij de levering van de aangekochte goederen wordt een overzicht van de bestelling meegestuurd. Op het ogenblik van totstandkoming van de verkoopovereenkomst, zoals bepaald in artikel 6 van deze algemene voorwaarden gaat het risico op de aangekochte goederen over op de Koper. bvba less bepaalt zelf en alleen welke vervoersonderneming de door de Koper aangekochte goederen zal leveren.

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De lever- of verzendtermijn wordt telkens bij de artikelen vermeld.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. bvba less kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending door een transportdienst. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. De goederen worden geleverd op het gelijkvloers. De Koper staat zelf in voor het transport naar een lagere of hogere verdieping. Er is ook steeds de mogelijkheid om de goederen af te halen in ons bureau. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Voor bestellingen van grote stukken (kasten, etc.) nemen wij persoonlijk contact met u op om de details van de levering te bespreken.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 5 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

10. Klachten

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@timmeratelje.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Zoals vermeld  in deze algemene voorwaarden, is de Koper ertoe gehouden bvba less te verwittigen wanneer de goederen gebreken vertonen via info@timmeratelje.be en voorzien van de nodige beschrijving en foto’s van de gebreken, en zulks binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering bij de Koper, anders vervalt elk recht. Gelieve dus op het ogenblik van de levering de producten grondig te controleren. Bvba less verbindt er zich toe binnen redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd. 

De Koper kan zijn klachten eveneens richten aan de vestiging van bvba less, te deken camerlyncklaan 41, 8500 Kortrijk. 

11. Beschikbaarheid Van De Goederen En Voorraad

De goederen worden door bvba less slechts aangeboden op de Webshop zolang de voorraad strekt. Het aanbod kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door bvba less.
Indien na het afsluiten van de bestelling zou blijken dat de door de Koper aangekochte goederen niet langer in voorraad zijn, verbindt bvba less zich er toe binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen de Koper hiervan in kennis te stellen en een creditnota uit te sturen aan de Koper, waarmee de bestelling wordt geannuleerd. De Koper verbindt er zich toe zijn rekeningnummer na voormelde kennisgeving onverwijld aan bvba less over te maken, zodat bvba less de door de Koper in voorkomend geval betaalde gelden binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na bericht vanwege de Koper aan de Koper kan terugstorten. bvba less kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan bvba less over te maken. 
De Koper doet onherroepelijk afstand van elke recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad. 

12. Herroepingsrecht 

De Koper kan, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, de aankoop van een product annuleren zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper bvba less via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De Koper moet de goederen onmiddellijk na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, terugzenden of overhandigen aan bvba less. Wij zullen de Koper het adres communiceren naar waar de goederen geretourneerd moeten worden. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking onbeschadigd en ongeopend is. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij annulatie betaalt bvba less binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de ongeopende teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

13. Schadebeding

Bij niet voldoening door een Partij van haar betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is de in gebreke blijvende Partij bovendien aan de andere gerechtigde Partij bovenop het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan tien (10) % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 50,-. 

14. Privacy

Als je een online bestelling plaatst, hebben wij natuurlijk wel je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken voor verzending doeleinden. Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. Uiteraard houden we alle gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Je mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen of verwijderd te worden uit onze database door een e-mail te versturen aan info@timmeratelje.be. Op deze manier respecteert tbvba less de GDPR (General Data Protection Regulation) die in werking is getreden vanaf 25 mei 2018. 

De gegevens die in het platform Shopify worden opgeslagen, zijn uitsluitend toegankelijk voor ons als gebruiker, bvba less. Informatie die bij doorverwijzing naar een betaalplatform worden gebruikt en opgeslagen zijn ook onderworpen aan de nieuwe strengen regels van de GDPR. U kan altijd hun privacy regels nakijken (Paypal, Stripe, Mollie, etc... ).

Onze mailings worden verzonden vanuit Mailchimp. Ook hier zijn alle gegevens onderworpen aan de regels van de GDPR. 

We zijn niet verantwoordelijk voor de doorverwijzingen naar andere websites (merken, artikels) en hun privacy regels. 

15. Aansprakelijkheid

De website en webshop zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich toch onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is, zullen wij dit zo snel mogelijk proberen recht te zetten.  Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden bvba less niet en verplicht bvba less niet om alsnog te leveren. Bvba less is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. De inhoud van de site kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Eventuele storingen van, onderbrekingen van of fouten op de website en de webshop doen noch in hoofde van de Gebruiker, noch in hoofde van derden enig recht op schadevergoeding ontstaan en bvba less kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of enige vorm van schade rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. bvba less is niet aansprakelijk voor eventuele overdracht van virussen of malware via de website of de webshop. 

In alle gevallen kan de aansprakelijkheid van bvba less niet meer bedragen dan het bedrag dat de Koper heeft betaald voor het product of de dienst waarvoor de claim is ingediend.

16. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

17. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

18. toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die op basis hiervan worden opgesteld, worden geregeld dor het Belgische recht. Enkel de rechtbanken te Kortrijk (België) zijn bevoegd om hierover recht te spreken.